Skoči na glavno vsebino

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) opredeljuje naslednje kategorije otrok s posebnimi potrebami:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • otroci z avtističnimi motnjami,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • gibalno ovirani otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
 1. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/1140/12– ZUJF, 90/1241/17– ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI).

POSTOPEK USMERJANJA:

1.     Postopek usmerjanja pričnejo zakoniti zastopniki otroka (starši), in sicer tako, da vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo (OE Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper). Predlog za uvedbo postopka usmerjanja lahko poda tudi šola, ko presodi, da je usmeritev potrebna in starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.
2.     Po prejemu zahteve za začetek postopka usmerjanja svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi šolo za poročilo o otroku in povabi starše na uvodni razgovor. Dobro je, da starši od šole pridobijo poročilo preden vložijo zahtevo na Zavod RS za šolstvo.
3.     Svetovalec zaprosi za strokovno mnenje komisijo za usmerjanje.
4.     Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi obstoječe in prejete dokumentacije o otroku. Po potrebi opravi razgovor s starši in otrokom.
5.     Starši lahko v osemdnevnem roku sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi.
6.     Starši in šola prejmeta odločbo o usmeritvi.
7.     V roku 30 dni po prejemu odločbe o usmeritvi mora šola pripraviti individualiziran program. Pripravi ga strokovna skupina, v sodelovanju s starši in otrokom.
8.     Pritožba zoper izdano odločbo – Starši se lahko na odločbo pritožijo, če se ne strinjajo z njeno vsebino.

 

Umik zahteve in ustavitev postopka – Starši lahko v primeru, da ugotovijo, da otrok ne potrebuje odločbe o usmeritvi, zahtevo umaknejo med postopkom.

 

Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč.

Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 • učna pomoč in
 • svetovalna storitev.

Izvaja se izvaja individualno in/ali skupinsko v/izven oddelku ali izven oddelka. S pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbujamo otrokov razvoj na področjih:

 • samostojnosti, 
 • fine, grobe motorike, grafomotorike, 
 • branja, pisanja, računanja, 
 • socialnih veščin,
 • kognitivnih veščin,
 • usmerjanja in vzdrževanja pozornosti.

 

Dodatno strokovno pomoč v šolskem letu 2023/2024 nudijo:

 • Suzana Germek, defektologinja
 • Katarina Zidarič, inkluzivna pedagoginja,
 • Petra Grmovšek, inkluzivna pedagoginja,
 • Kristina Petrinja, socialna pedagoginja in
 • Simona Peršič, socialna pedagoginja (nadomešča Nina Jazbec).

 

Nastavitve dostopnosti